Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VICOPRO) là tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Hội được thành lập theo Quyết định số 2453/QĐ-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ Nội vụ; trên cơ sở tách ra và kế thừa hơn 30 năm hoạt động bảo vệ người tiêu dùng từ Hội Khoa học và kỹ thuật về tiêu chuẩn hóa, chất lượng và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam; để đảm bảo tính pháp lý và thực hiện đầy đủ, toàn diện các nội dung bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; hoạt động trên phạm vi cả nước; theo nguyên tắc tự nguyện, tự đảm bảo kinh phí hoạt động, không vì mục đích lợi nhuận. Hội hoạt động theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và về hội. Hội là thành viên và Chủ tịch Hội là Ủy viên Hội đồng Trung ương và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Nhiệm vụ của Hội

– Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

– Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội và quyền lợi của người tiêu dùng trong cả nước; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

– Tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, huấn luyện kiến thức, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực Hội hoạt động cho hội viên, người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu; hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định, quy tắc của Hội.

– Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

– Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, tư vấn và giúp đỡ người tiêu dùng tự bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật.

– Xây dựng và ban hành các quy chế, quy định, quy tắc hoạt động của Hội.

– Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội.

– Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình hoạt động của Hội tới cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật./.

Nội dung chính hợp tác giữa Eco-Fair và VICOPRO

Hai Bên hợp tác triển khai các hoạt động chính như sau:

– Phối hợp trong công tác nâng cao nhận thức của cộng đồng người tiêu dùng về tiêu dùng bền vững;

– Phối hợp chia sẻ thông tin miễn phí về các sản phẩm sinh thái, công bằng trên fanpage của Eco-Fair. Việc chia sẻ trên các kênh thông tin của Hội tuỳ theo nhu cầu của Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam Việt Nam và người tiêu dùng;

– Phối hợp xây dựng Bộ quy tắc ứng xử về Tiêu dùng bền vững, Tiêu dùng xanh của Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam Việt Nam và Eco-Fair. 

– Phối hợp xúc tiến, đề xuất các chính sách với cơ quan Nhà nước về tiêu dùng bền vững và về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

– Tham gia các hội thảo, hội nghị của Eco-Fair nhằm chia sẻ về vai trò của Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam Việt Nam; tăng cường xây dựng các đề án, dự án và các hoạt động hợp tác trong bảo vệ người tiêu dùng bền vững do Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam Việt Nam chủ trì. 

– Phối hợp biên soạn và phổ biến tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn cho người tiêu dùng về các sản phẩm sinh thái, công bằng của Việt Nam được Việt Nam và Quốc tế công nhận.

Bài viết liên quan