Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam

Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam (Vietnam fruit and vegetables Association – gọi tắt là VINAFRUIT) được thành lập từ tháng 3/2001 tại Việt Nam, là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tập hợp các doanh nghiệp, các tổ chức và công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh rau quả theo quy định của pháp luật Việt Nam, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Đến tháng 07/2019 Hiệp hội có gần 90 hội viên gồm các doanh nghiệp, tổ chức chuyên sản xuất, chế biến, xuất khẩu, kinh doanh bán buôn bán lẻ, nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ liên quan đến ngành rau quả.

Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam là Hội Viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Nhiệm vụ của Hiệp hội

– Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp Hội. Hiệp hội được tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp Hội đã được Bộ Nội Vụ phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hiệp Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

– Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

– Phổ biến, bồi dưỡng kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hiệp Hội; Tổ chức các buổi hội thảo về kỹ thuật sản xuất, chế biến, kinh doanh rau quả. Các lớp tập huấn, đào tạo, tư vấn về nghiệp vụ, khoa học – công nghệ, cách thức quản lý mới, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp cho hội viên trong phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

– Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp Hội theo quy định của pháp luật; tham gia hoạt động tư vấn, phản biện, trao đổi thông tin, đào tạo nâng cao năng lực, cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh rau quả.

– Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hiệp Hội theo quy định của pháp luật.

– Mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật nhằm tranh thủ các điều kiện để phát triển ngành, lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh rau quả.

– Xây dựng và ban hành quy chế làm việc, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động của Hiệp hội.

– Xuất bản các ấn phẩm (nếu có) của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

– Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hiệp Hội theo đúng quy định của pháp luật.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Nội dung chính hợp tác giữa dự án Eco-Fair và VINAFRUIT 

Hai bên hợp tác triển khai hoạt động chính như sau:

– Phối hợp trong công tác đào tạo nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, hỗ trợ chứng nhận bền vững tự nguyện, kết nối tài chính xanh và xúc tiến thị trường.

– Phối hợp cùng Hiệp hội xây dựng Bộ quy tắc ứng xử về việc xúc tiến sản xuất và tiêu thụ rau quả sinh thái – công bằng trong nước và quốc tế

– Viết giới thiệu một số mô hình doanh nghiệp thành công trong sản xuất bền vững và tiếp cận thị trường, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp bằng các nhãn sinh thái- công bằng (như organic, Global Gap, Fair trade vv)

– Tham gia các hội thảo, hội nghị nhằm chia sẻ và tăng cường hợp tác 

Các hoạt động khác được thống nhất theo từng đầu mục công việc cụ thể

Bài viết liên quan