Khóa 1: sản xuất bền vững dành cho msmes

KHÓA 1.4 CÁC TIÊU CHUẨN BỀN VỮNG TỰ NGUYỆN

KHÓA 1.4 CÁC TIÊU CHUẨN BỀN VỮNG TỰ NGUYỆN

By on 31/03/2022

KHÓA 1.4 CÁC TIÊU CHUẨN BỀN VỮNG TỰ NGUYỆN

KHÓA 1.3 ĐỔI MỚI SẢN PHẨM

KHÓA 1.3 ĐỔI MỚI SẢN PHẨM

By on 31/03/2022

KHÓA 1.3 ĐỔI MỚI SẢN PHẨM

KHÓA 1.2 THỰC HIỆN HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN VÀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN (RECP) TẠI DOANH NGHIỆP

KHÓA 1.2 THỰC HIỆN HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN VÀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN (RECP) TẠI DOANH NGHIỆP

By on 31/03/2022

KHÓA 1.2 THỰC HIỆN HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN VÀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN (RECP) TẠI DOANH NGHIỆP

KHÓA 1.1 TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT BỀN VỮNG, ĐỔI MỚI SẢN PHẨM VÀ CÁC TIÊU CHUẨN BỀN VỮNG

KHÓA 1.1 TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT BỀN VỮNG, ĐỔI MỚI SẢN PHẨM VÀ CÁC TIÊU CHUẨN BỀN VỮNG

By on 31/03/2022

KHÓA 1.1 TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT BỀN VỮNG, ĐỔI MỚI SẢN PHẨM VÀ CÁC TIÊU CHUẨN BỀN VỮNG

Sản xuất bền vững dành cho MSMEs

Sản xuất bền vững dành cho MSMEs

By on 01/10/2020

Dự án “Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm chế biến nông sản sinh thái – công bằng tại Việt Nam” Link of Eco Fair course: funzi.mobi/go/sanxuatbenvung2 Thời gian phát hành: 1/10/2020 Những năm gần đây, Việt Nam, với nỗ lực nắm bắt thời cơ và mở rộng thị trường, đã ký kết thỏa […]