Hiệp hội Điều Việt Nam

Hiệp hội Điều Việt Nam (Vietnam Cashew Association – gọi tắt là VINACAS) được thành lập vào năm 1990 theo Quyết định số 346 NN -TCCB/QĐ ngày 29 tháng 11 năm 1990 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). VINACAS là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các tổ chức thuộc các thành phần kinh tế và các cá nhân làm nhiệm vụ: trồng, chế biến, tiêu thụ, kinh doanh hạt điều và các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến cây điều; tự nguyện thành lập Hiệp hội nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của hội viên, giúp nhau cùng phát triển, khuyến nghị hội viên nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và các cam kết quốc tế nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ uy tín thương hiệu của ngành điều, để ngành điều phát triển bền vững, có vị trí xứng đáng trong và ngoài nước để góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Tầm nhìn

“Giữ gìn và phát huy các giá trị điều Việt Nam, phát triển xuất khẩu và mở rộng thị trường trong nước, sản xuất sạch hơn và bền vững hơn vì sức khỏe của người tiêu dùng trong và ngoài nước“

Sứ mệnh

VINACAS và Hội viên cam kết mang đến cho người tiêu dùng trong và ngoài nước những sản phẩm điều chất lượng tốt nhất bằng chính sự say mê, tâm huyết và trách nhiệm với cộng đồng và xã hội

Nhiệm vụ của Hiệp hội

– Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ của Hiệp hội đã được Bộ Nội vụ phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

– Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

– Phổ biến, bồi dưỡng kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hiệp hội.

– Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật

– Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp luật

– Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động của Hiệp hội.

– Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hiệp hội theo đúng quy định của pháp luật

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu

Nội dung chính hợp tác giữa dự án Eco-Fair và VINACAS

Hai bên hợp tác triển khai hoạt động chính như sau:

– Phối hợp trong công tác đào tạo nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, hỗ trợ chứng nhận bền vững tự nguyện, kết nối tài chính xanh và xúc tiến thị trường.

– Phối hợp cùng Hiệp hội xây dựng Bộ quy tắc ứng xử về việc xúc tiến sản xuất và tiêu thụ điều sinh thái – công bằng trong nước và quốc tế.

– Viết giới thiệu một số mô hình doanh nghiệp thành công trong sản xuất bền vững và tiếp cận thị trường, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp bằng các nhãn sinh thái- công bằng (như organic, Global Gap, Fair trade vv)

– Tham gia các hội thảo, hội nghị nhằm chia sẻ và tăng cường hợp tác

Bài viết liên quan