Diễn đàn chính sách khu vực về xây dựng chính sách công cho nông nghiệp gia đình

Diễn đàn chính sách khu vực về “Xây dựng chính sách công cho nông nghiệp gia đình: Tiếp cận với cấp cơ sở” thông qua xây dựng chính sách có sự tham gia của người dân, do Trung tâm Đào tạo sau đại học và Nghiên cứu nông nghiệp Đông Nam Á (SEARCA) và Hiệp hội Nông dân Châu Á (AFA) đồng tổ chức, sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 27 tháng 4 từ 8:00 sáng đến 12:00 trưa (giờ Việt Nam) qua ứng dụng Zoom. Diễn đàn chính sách khu vực lần này sẽ có sự tham gia của đại diện SEARCA, AFA và mạng lưới của AFA tại khu vực Đông Nam Á, các hội nông dân và các tổ chức xã hội dân sự (ví dụ: AsiaDHRRA), cũng như các viện/trường và các cơ quan nghiên cứu gần đây đã có những sáng kiến và dự án liên quan đến nông nghiệp gia đình tại khu vực Đông Nam Á.

Mục đích của Diễn đàn nhằm tạo cơ hội xác định và phân tích các yếu tố thuận lợi cũng như hạn chế đối với việc xây dựng chính sách có sự tham gia của người dân, cũng như làm thế nào để cách tiếp cận từ dưới lên như vậy có thể giúp đảm bảo đáp ứng được các mục tiêu chính sách cũng như từ chính sách biến thành những lợi ích mang tính công bằng và bền vững cho những người hưởng lợi mong muốn, nhất là những người dân ở cấp cơ sở. Cụ thể, diễn đàn lần này nhằm:

  1. Xác định các bài học, khoảng trống và điểm nghẽn trong việc các bên liên quan tại các nước Đông Nam Á thực hiện việc xây dựng chính sách có sự tham gia của người dân;
  2. Cung cấp bằng chứng chứng minh sự tham gia của người dân là một phương pháp hiệu quả trong hoạch định chính sách công thông qua xem xét các trường hợp cụ thể tại một số quốc gia, cũng như kinh nghiệm trong việc xây dựng các Kế hoạch Hành động Quốc gia (NAP) trong khuôn khổ Thập kỷ Nông nghiệp Gia đình của LHQ (UNDFF) tại các quốc gia được chọn ở Đông Nam Á;
  3. Thu thập những hiểu biết và khuyến nghị về cách tiếp tục thúc đẩy và tăng cường áp dụng việc hoạch định chính sách có sự tham gia của người dân trong xây dựng chính sách công nhằm tối đa hóa lợi ích đến tận cấp cơ sở và đảm bảo rằng các chính sách đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dân.

Sự kiện này là cơ hội tuyệt vời để chia sẻ và tìm hiểu thêm về các sáng kiến đang được triển khai trong khu vực nhằm hỗ trợ nông nghiệp gia đình trong khuôn khổ Thập kỷ Nông nghiệp Gia đình của Liên hợp quốc

 

Bài viết được trích từ trang website của FAO tại Việt Nam

Link bài viết gốc: http://www.fao.org/vietnam/news/detail/vn/c/1396805/

Bài viết liên quan